Regulamin zajęć organizowanych przez MoleSchool

Ilekroć w niniejszym regulaminie pojawiają się niżej wymienione określenia, należy je rozumieć w podany sposób:

 • Organizator – Moleschool Prosta Spółka Akcyjna (NIP: 8792738693, REGON: 521737480, KRS: 0000965850)
 • Uczestnik – osoba biorąca udział w zajęciach
 • Klient – osoba zawierająca umowę z Organizatorem o świadczenie usług określonych w Regulaminie i ofercie Organizatora
 • Prowadzący – osoba opiekująca się Uczestnikami w trakcie zajęć w siedzibie Moleschool P.S.A/warsztatów w siedzibie Klienta i przeprowadzająca zajęcia laboratoryjne
 • Zajęcia – zajęcia stacjonarne i/lub warsztaty wyjazdowe

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem warsztatów edukacyjnych w MoleSchool, w dalszej części regulaminu zwanych w skrócie warsztatami, jest Moleschool Prosta Spółka Akcyjna.
 2. Wszystkie materiały udostępniane i prezentowane podczas warsztatów stanowią własność intelektualną Organizatora. Powielanie ich, rozpowszechnianie i udostępnianie instytucjom i osobom trzecim jest zabronione.

DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ WARSZTATY I ZAJĘCIA STACJONARNE

 1. Zajęcia stacjonarne są przeznaczone są dla uczestników indywidualnych, natomiast warsztaty wyjazdowe dla grup zorganizowanych na poziomie szkół podstawowych (klasy 2-6), podstawowych klasy (7-8) i średnich, w dalszej części zwanych licealnymi.
 2. Warsztaty wyjazdowe są dostępne dla grup zorganizowanych z całej Polski.
 3. Warsztaty prowadzone są w języku polskim. Zorganizowanie warsztatów w innym języku niż polski jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z Organizatorem, dotyczy jedynie części dostępnych tematów i odbywa się na zasadach regulowanych oddzielnymi przepisami.

TERMIN I MIEJSCE ZAJĘĆ STACJONARNYCH

 1. Zajęcia stacjonarne odbywają się w laboratorium MoleSchool mieszczącym się w Szkole Podstawowej nr 10 w Toruniu, ul. Bażyńskich 30/36.
 2. Informacja o czasie warsztatów ogłoszona jest na stronie www.moleschool.pl

ZAPISY NA WARSZTATY ORAZ ZAJĘCIA I REZERWACJA TERMINÓW 

 1. Zapisy na warsztaty wyjazdowe i zajęcia stacjonarne odbywają się drogą e-mailową (np. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej) oraz telefoniczną.
 2. Osoba dokonująca rezerwacji na warsztaty wyjazdowe działa w imieniu szkoły/instytucji i przyjmuje do wiadomości, że z chwilą dokonania rezerwacji podejmuje zobowiązanie finansowe względem Organizatora.
 3. Zapisanie grupy na warsztaty wyjazdowe lub Uczestnika na zajęcia stacjonarne jest jednoznaczne z zapoznaniem się przez Opiekuna grupy/Opiekuna nieletniego Uczestnika z regulaminem warsztatów wyjazdowych i zajęć stacjonarnych i jego pełną akceptacją.

CZAS TRWANIA WARSZTATÓW

 1. Zajęcia dla uczestników indywidualnych trwają 1 godzinę zegarową, 1 raz w tygodniu. Czas trwania warsztatów wyjazdowych ustalany jest indywidualnie z Klientem.
 2. Godzina rozpoczęcia i zakończenia warsztatów wyjazdowych jest podawana w potwierdzeniu rezerwacji.

DANE, KTÓRE OBOWIĄZKOWO NALEŻY PODAĆ PRZY REJESTRACJI WARSZTATÓW WYJAZDOWYCH

 1. W przypadku grup zorganizowanych osoba upoważniona do dokonania rezerwacji warsztatów wyjazdowych zobowiązana jest podczas zapisu do podania następujących danych:
 • imienia i nazwiska Opiekuna
 • pełnej nazwy placówki
 • dokładnego adresu (ulica, numer budynku, kod pocztowy, miejscowość)
 • numer telefonu kontaktowego
 • adres mailowy opiekuna grupy/osoby odpowiedzialnej za dokonanie rezerwacji

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH I WARSZTATACH

 1. Przed rozpoczęciem zajęć prosi się rodziców/opiekunów uczestników zajęć o zgłoszenie ewentualnych chorób przewlekłych (alergie, astma itp.), skaleczeń skóry lub wskazanie innych dolegliwości mogących stanowić przeszkodę w uczestnictwie dziecka w zajęciach.
 2. Każdy nowy Uczestnik zajęć zostanie przeszkolony z podstawowych zasad BHP przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, a także z zasad użytkowania sprzętu i odczynników wykorzystywanych podczas zajęć.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do uważnego używania sprzętu i odczynników, słuchania się poleceń prowadzącego i przestrzegania zasad kultury. Niestosowanie się do tego może skutkować wyproszeniem z zajęć zgłoszonym niezwłocznie do opiekuna. W ww. przypadku nie przysługuje zwrot kosztów.
 4. Uczestnicy zajęć zobowiązani są na polecenie Prowadzącego zajęcia pracować w odzieży ochronnej (fartuch laboratoryjny, okulary ochronne, rękawice jednorazowe). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia odzieży wynikające z udziału w zajęciach.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Uczestnika zajęć w siedzibie Mały Naukowiec lub w najbliższym otoczeniu firmy.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone/uszkodzone w trakcie pobytu w siedzibie firmy mienie oraz za przedmioty wartościowe posiadane przez Uczestnika.
 7. Klient wyraża zgodę, aby w trakcie zajęć były wykonywane zdjęcia ich uczestnikom celem umieszczenia ich na stronach internetowych organizatora.

Dane osobowe (RODO)

1. Administratorem danych osobowych dziecka i opiekuna jest Moleschool P.S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Wojska Polskiego 9b/78. Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i świadczenia usług.

2. Moleschool P.S.A. jako administrator danych gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.

Dane osobowe Partnerów są przetwarzane na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Moleschool P.S.A.;

art. 6 ust. 1 lit b) RODO, do celów skorzystania z usługi edukacyjnej.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji świadczenia usług. Podjęte przez Klienta czynności, które skutkować będą pozbawieniem Moleschool P.S.A. prawa do przetwarzania danych osobowych, mogą wpływać na brak możliwości realizacji usługi i w związku z tym skutkować jej rozwiązaniem.

4. Dane mogą być powierzane pracownikom/współpracownikom, dostawcy serwera, księgowości w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.

5. Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Odnośnie do poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy:

przez okres trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy; dane są przechowywane jeszcze przez 5 lat w celu ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń; okres 5 lat wynika również z przepisów prawa podatkowego

w przypadku rozwiązania zawartej umowy, dane są przechowywane jeszcze przez 5 lat w celu ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń; okres 5 lat wynika również z przepisów prawa podatkowego.

7. Klient ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, cofnięcia wyrażonej zgody, prawo do przeniesienia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

8. Moleschool P.S.A. nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.